ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
การวัดค่ากิจกรรมของเอนไซม์Kanako580
หน่วย n-molKanako680