ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
​แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทานJamemy Jame190
​แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทานJamemy Jame190
​แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทานJamemy Jame190
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame200
แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทานJamemy Jame150
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทานJamemy Jame180
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทานJamemy Jame170
แนวข้อสอบ เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทานJamemy Jame160
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทานJamemy Jame170
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทานJamemy Jame160
​แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame210
​แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame230
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame250
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame250
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame220
​แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame430
​แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame510