ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

         การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสาร

จัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงงาน เมื่อเราดำเนินการทำโครงงานหรือชิ้นงานจนครบเสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนต่อไปคือได้ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งแปรผล และสรุปผลแล้ว งานขั้นต่อไปที่ต้องทำคือการเขียนรายงาน

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว

จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำได้หลายรูปแบบ เช่น

• โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

• โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ

• โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

• โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี

          แต่ที่นักเรียนนิยมทำกัน มี 3 ประเภท คือ ทดลอง สำรวจ และ สิ่งประดิษฐ์

สำหรับ ประเภท ทฤษฎี เหมาะสมสำหรับระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ชั้นสูง

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรต้น ที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี  

เป็นโครงงานที่ผู้ทำโครงงาน ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คำอธิบายก็ได้

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือดัดแปลง ปรับปรุง ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ

เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่นำมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือรูปแบบสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น