การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae

ชื่อโครงการ การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
ชื่อผู้ทำโครงงาน ชัยพร ศุกลพันธ์ และศิรามาศ โมลจินดา
สถาบันการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ ภาพถ่ายโฟโตเมตรีในช่วงความยาวคลื่นแสงสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน ของระบบดาวคู่อุปราคา V802 Aquilae ได้ทำการสังเกตการณ์ในวันที่ 12 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 จากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-America Observatory (CTIO)ประเทศชิลี ผ่านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Maxim DL ให้กราฟแสงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างแมกนิจูดและเวลา พบว่า V802 Aquilae เป็นระบบดาวคู่ประเภท WMa ที่มีคาบการโคจรรอบตัวเอง 0.26761(+-0.00012) วันและความแตกต่างระหว่างเวลาของค่าแสงต่ำสุดจากข้อมูลและการคำนวณ เท่ากับ -0.0051 วัน พบว่าคาบของการโคจรนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มและลดเป็นคาบได้ โดยมีคาบอยู่ที่ 21.56 O(+-13.69)ปี
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF