บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก94359
ลิพิดลิพิด122090
โปรตีนโปรตีน104707
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์145103
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80942
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33222
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 62376
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22812
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28914
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31317
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42284
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31417
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37680
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9579
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28226
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ173314
ฟีโรโมนฟีโรโมน10734
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20746
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6059
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620282
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511359
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4231387
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323195
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253937
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117254
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์69576
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430212
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37773
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320239
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36868
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86824
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28755
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 76920
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต51624
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.231240
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 48642
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม22501
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 162402
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA96583
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม45335
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)63234
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม38253
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 217150
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)61780
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม46430
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37744
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA40585
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350802
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2142792
โครโมโซมโครโมโซม24155