บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89688
ลิพิดลิพิด118203
โปรตีนโปรตีน101906
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์141611
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 78096
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32691
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56709
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22542
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28288
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30030
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40765
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30393
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36859
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9372
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27619
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ164987
ฟีโรโมนฟีโรโมน10395
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20137
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5797
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619790
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510997
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227535
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322039
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.252292
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116890
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67150
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429698
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36848
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319898
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35398
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84897
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28167
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73966
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต49028
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229401
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46536
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21598
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 157018
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92980
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43375
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60613
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36762
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211581
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58406
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44587
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36101
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37086
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348757
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140046
โครโมโซมโครโมโซม23244