บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก87041
ลิพิดลิพิด114093
โปรตีนโปรตีน99337
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์135425
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 75476
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32452
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54515
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22316
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28018
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29674
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40300
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29558
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36013
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9155
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27310
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ159898
ฟีโรโมนฟีโรโมน10106
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19616
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5530
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619436
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510764
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225656
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321585
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251388
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116584
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65213
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428671
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36126
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319470
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33565
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82258
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27663
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 70635
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47537
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.227940
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45556
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21095
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 149936
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91135
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41662
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58626
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35671
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 209698
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57122
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43931
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35360
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36082
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348059
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2136174
โครโมโซมโครโมโซม22873