บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97409
ลิพิดลิพิด125817
โปรตีนโปรตีน107309
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147301
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82345
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33550
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65328
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23018
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29237
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31810
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42836
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32714
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38938
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9804
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28709
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184146
ฟีโรโมนฟีโรโมน11158
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21361
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6452
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620612
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511540
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232750
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323608
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254537
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117427
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74492
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431015
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40523
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320629
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40493
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89185
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29171
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80089
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54878
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232952
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52024
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23870
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168573
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102325
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48653
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)66998
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40306
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219004
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65216
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47561
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38562
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42752
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351435
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147081
โครโมโซมโครโมโซม24679