บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21433
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151634
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77522
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250295
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132747
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40400
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89656
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20354
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19250
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ64960
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91306
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46555
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102539
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14150
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41778
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100155
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83208
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27977
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16920
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48596
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34681
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73467
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77433
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42895
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30200
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47794
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64163
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146150
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82639
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133507
สารละลายสารละลาย141714
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม113985
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26448
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90090
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22787
มวลอะตอมมวลอะตอม171597
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130327
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14026
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96630
พันธะโลหะพันธะโลหะ51791
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์234506
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134212
ตารางธาตุตารางธาตุ240777
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238065