บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18651
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต141811
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72168
พอลิเมอร์พอลิเมอร์232477
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม124520
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37543
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83465
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19231
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18442
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59685
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน83920
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42453
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89136
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12785
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38621
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส93168
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79655
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25328
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15952
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส45840
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32220
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม64694
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ68369
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37597
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27892
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43743
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59817
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี131743
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 73808
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120256
สารละลายสารละลาย124187
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม105851
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24809
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82265
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20762
มวลอะตอมมวลอะตอม150730
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน114050
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13448
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่86711
พันธะโลหะพันธะโลหะ46987
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์214134
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก123933
ตารางธาตุตารางธาตุ226882
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210263