บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22194
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156281
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80947
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262272
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136252
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41821
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92815
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20877
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19606
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67033
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93718
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47409
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน105983
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14500
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43414
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส104855
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85319
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29111
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17356
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49973
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36037
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78116
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82548
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44450
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30912
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49161
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65164
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149399
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85336
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139016
สารละลายสารละลาย148568
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117281
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26856
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95253
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23238
มวลอะตอมมวลอะตอม177377
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136160
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14238
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100602
พันธะโลหะพันธะโลหะ54875
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์254660
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141665
ตารางธาตุตารางธาตุ245084
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244266