ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 16,790 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง

 

พาน – ทาน

การ – กาล 

สิบ – ริบ 

นาย – กาย 

2 ) 

ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง

 

โคลง – โครง 

โศลก – โศก

เศร้า – เส้า

คราว - คล่าว

3 ) 

ข้อใดเป็นคำพ้องรูป

 

ปวดเศียร – เกษียณ 






กาฬโรค – เหตุการณ์ 




ลวดลาย – พังทลาย 



เพลาล้อรถ – เพลาเย็น 

4 ) 

ข้อ 4 – 8 เติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเหมาะสม

คุณแม่.....ผ้าปูโต๊ะที่ถูก.....เกี่ยวขาด

 

ซ่อม – ส้อม 





ซ้อม – ส่อม 




ส้อม – ซ่อม 




ส่อม – ซ้อม 


5 ) 

พ่อ.....เอาของ.....มาให้แม่

 

กำนัล – กำนัล 





กำนัล – กำนัน 




กำนัน – กำนัล 




กำนัน – กำนัน 


6 ) 

ถ้ามะม่วงของฉัน.....ฉันคงมีความ.....มาก

 

ศุกร์ – สุก 


สุข – สุก 



สุข – สุก 




สุก – ศุกร์ 




สุก – สุข 


7 ) 

เขาใช้.....ใส่น้ำให้นกเขา.....กิน

 

ขัน – ขันธ์ 





ขัน – ขัน 




ขรรค์ – ขัน 




ขรรค์ – ขันธ์ 


8 ) 

ไก่.....จงเขียน.....ทึก

 

ขัน – ขรร 

บัน – บัน 

ขัน– บัน 

บรร – บรร 

9 ) 

จากข้อ 9 – 12 คำในข้อใดเขียนถูก

 

บันเจิด



บันเทิง

บันจบ



บันทัด

10 ) 
 

บันยาย


บันหาร

บรรลือ



บรรดา

11 ) 
 

บันทึก



บันลุ

บรรได



บันเทา

12 ) 
 

บันลัย



บันทม

บันทึก



บันจุ

13 ) 

คำที่มี รร ข้อใดออกเสียงต่างจากพวก

 

มรรค



บรรหาร

พรรคพวก



กรรมกร

14 ) 

จากข้อ 14 – 16 ข้อใดอ่านผิด

 

ภรรยา อ่านว่า พัน – ยา 





บรรยาย  อ่านว่า  บัน – ยาย 







มรรยาท  อ่านว่า  มัน – ยาด




ธรรมชาติ  อ่านว่า  ทำ – ชาด


15 ) 
 

ดึกดำบรรพ์  อ่านว่า     ดึก – ดำ – บัน 





อัศจรรย์  อ่านว่า  อัด – สะ – จัน 




สรรพนาม  อ่านว่า  สับ – นาม 




ผิวพรรณ  อ่านว่า  ผิว – พัน 


16 ) 
 

อรรถ อ่านว่า อัก






พรรค  อ่านว่า  พัก







สรรพ  อ่านว่า  สับ



กรรม  อ่านว่า  กำ

17 ) 

การแต่งปริศนาคำทาย นิยมใช้คำแบบใด

 

คำที่ไพเราะ





คำคล้องจอง







คำสุภาพสั้นๆ




คำที่มีความหมายไม่ตรงตัว


18 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปริศนาคำทาย

 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์





ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน




ช่วยฝึกปฏิภาณไหวพริบ




ช่วยให้ทำการบ้านได้


19 ) 

อ่านข้อความนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 19 – 20 

       รีรีข้าวสาร

สองทะนานข้าวเปลือก

เลือกท้องใบลาน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

คดข้าวใส่จาน

พานเอาคนข้างหลังไว้



จากบทเพลงเป็นเพลงประกอบการละเล่นในข้อใด

 

มอญซ่อนผ้า



งูกินหาง

หมากรุก



รีรีข้าวสาร

20 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเพลงร้องเล่น

 

เพื่อความสนุกสนาน






เพื่อข่มขวัญคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม







ฝึกคิดและจินตนาการ



ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น