สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 12,408 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เหตุใดคนในภาคเหนือ จึงนิยมสร้างบ้านด้วยไม้

 

พื้นที่มีป่าไม้สมบูรณ์ 

พื้นที่มีความลาดเอียงมาก 

บ้านไม้มีความสวยงามกว่า 

บ้านที่สร้างด้วยปูนมีราคาแพง 

2 ) 

ในท้องถิ่นที่พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์คนมักนิยมประกอบอาชีพใด 

 

ประมง 

เลี้ยงสัตว์  

เพาะปลูก  

ค้าขาย  

3 ) 

เหตุใดภาคเหนือในฤดูร้อน จึงมีอากาศร้อนจัด 

 

มีภูเขามาก  

อยู่ไกลทะเล 

ป่าไม้ถูกทำลาย 

อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์  

4 ) 

เหตุใดคนในภาคตะวันออก จึงประกอบอาชีพทำประมงน้ำเค็ม 

 

ออกไปจับปลาไกลๆ ได้ 

มีคนงานมาก ค่าแรงถูก 

มีเครื่องมือจับปลาที่ดี 

อยู่ติดชายฝั่งทะเล 

5 ) 

ภูมิพฤกษ์ หมายถึงสิ่งใด

 

ลักษณะดิน 

แหล่งน้ำและแร่ธาตุ 

ลักษณะพืชพันธุ์ป่าไม้ต่างๆ 

ลักษณะทั่วไปของสภาพอากาศ 

6 ) 

ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน จัดขึ้นเพื่อเหตุผลใดเป็นสำคัญ 

 

แข่งขันยิงบั้งไฟ 

รวมญาติ 

ถวายเป็นพุทธบูชา  

ขอฝน 

7 ) 

เหตุใด คนทางภาคอีสานจึงนิยมแต่งกายด้วยผ้าฝ้าย

 

มีความสวยงาม 

มีราคาถูกกว่าผ้าชนิดอื่น 

มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง 

มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

8 ) 

การประกอบอาชีพเพาะปลูกในพื้นที่ต่างๆ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากสาเหตุใด

 

มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน 

มีสภาพแวดล้อมต่างกัน 

มีการศึกษาต่างกัน

มีค่านิยมต่างกัน 

9 ) 

การประกอบอาชีพใดที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางภาคใต้ 

 

การปลูกอ้อย  

การปลูกข้าวโพด

การทำสวนยางพารา

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

10 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 

แผนภูมิ  

แผนที่ 

ลูกโลก  

ภาพถ่ายทางอากาศ  

11 ) 

การใช้แผนที่ให้ถูกต้อง ควรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใดให้เข้าใจก่อน  

 

ชื่อสถานที่ต่างๆ ในแผนที่ 

ส่วนประกอบของแผนที่ 

แหล่งที่มาของแผนที่ 

ชื่อแผนที่  

12 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของแผนที่ 

 

ใช้ค้นหาเส้นทาง 

ใช้ค้นหาระยะทาง  

ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิ 

ใช้วางแผนการทำงาน 

13 ) 

การศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ ทำให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องใด

 

อุณหภูมิของอากาศ 

อาณาเขตประเทศต่างๆ 

เส้นทางการคมนาคม 

สภาพต่างๆ บนผิวโลก

14 ) 

ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับบริเวณที่ตั้งของจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ ควรศึกษาจากที่ใด

 

แผนที่ประเทศ 

แผนที่การคมนาคม 

แผนที่โลก

แผนที่ภูมิประเทศ

15 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของแผนที่

 

ชื่อแผนที่

มาตราส่วน

ชื่อผู้เขียนแผนที่  

สัญลักษณ์

16 ) 

ข้อใดมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนไทยมากที่สุด

 

นโยบายของรัฐบาล 

อุปนิสัยส่วนตัว 

วัฒนธรรมประเพณี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

17 ) 

ของเสียที่เป็นน้ำที่ไตขับออกจากร่างกายเรียกว่าอะไร

 

เหงื่อ  

อุจจาระ 

น้ำลาย 

ปัสสาวะ 

18 ) 

ข้อใดจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพ

 

แร่ธาตุ 

ดิน 

ป่าไม้  

น้ำมัน 

19 ) 

ข้อใดจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 

 

แร่ธาตุ  

อากาศ

ดิน

น้ำ

20 ) 

ภูมิปฐพี คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

 

แหล่งน้ำ 

หินและแร่ธาตุ 

ดิน 

พืช