ชีววิทยา entrance บทที่ 13

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : การสังเคราะห์ด้วยแสง
จำนวน : 70 ข้อ ผู้เข้าชม : 30,241 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
100000 ) 

รงควัตถุชนิดใดที่ช่วยสังเคราะห์ด้วยแสงทางอ้อมและมีอยู่ในสาหร่ายและแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วนแสงได้

 

 

คลอโรฟีลล์ เอ

 

คลอโรฟีลล์ บี

แคโรทีนนอยด์

ไฟโคบิลิน

100000 ) 

คาร์โบไฮเดรตที่พืชสังเคราะห์ขึ้นเกิดจากปฏิกิริยาของ

 

 

คาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับน้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับไฮโดรเจนจากน้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับออกซิเจนอากาศและไฮโดรเจนจากน้ำ

คาร์บอนรวมตัวกับไฮโดรเจนและออกซิเจนจากน้ำ

100000 ) 

โปรตีสต์คู่ใดที่มีความสามารถใช้พลังงานแสงได้คล้ายพืชสีเขียว

 

 

ยีสต์ ไลเคนส์  

 

ราขนมปัง สาหร่ายสีน้ำตาล

แบคทีเรียบางชนิด นอสดอก

ราเมือ ยูสีนา

100000 ) 

จากการทดลองฉายแสงทีละช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 400 -700 นาโนเมตร แก่สาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งพบว่าถ้าฉายแสงที่มีความยาวคลื่นเกิน 680 นาโนเมตร อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงวัดจากออกซิเจนที่ปล่อยออกมา เป็นเพราะเหตุใด

 

 

คลอโรฟีลล์ดูดพลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นเกิน 650 นาโนเมตรไม่ได้

มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในรงควัตถุระบบ 1 เท่านั้น

มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในรงควัตถุระบบ 2 เท่านั้น

เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร

100000 ) 


จากข้อมูลในกราฟข้างบนแสดงให้เห็นว่าต้องการพิสูจน์สมมุติฐานในข้อใด

 

 

ความเข้มของแสงมีบทบาทน้อยกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

ความเข้มของแงมีบทบาทเท่ากับปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการเพิ่มอัตราสังเคราะห์ด้วยแสง

ความเข้มของแสงและปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์มีบทบาทต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

ความเข้มของแสงมีบทบาทมากกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

100000 ) 

แบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสงได้มีรงควัตถุอะไร

 

 

แคโรทีน แซนโทฟีลล์

แคโรทีนอยค์ และแบคเทริโอคลอโรฟีลล์ b

ไฟโคบินลิน และแบคเทริโอคลอโรฟีลล์

แคโรทีนอยค์ และคลอโรฟีลล์ a, c

100000 ) 

จากการวัดปริมาณของ RuBP และ PGA ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในภาวะต่างๆกัน คือในภาวะปกติที่มีแสง CO2 อยู่ตลอดเวลาภาวะที่มีแสงแต่ไม่มี CO2 และภาวะที่มี CO2 แต่ไม่มีแสงผลที่ได้ควรเป็นอย่างไร 

 

ในช่วงที่มีแสงและ CO2 ปริมาณของ PGA จะไม่คงที่

ในช่วงที่มีแสงและ CO2 ปริมาณของ RuBP จะคงที่

ในช่วงที่มีแสงแต่ไม่มี CO2 ปริมาณของ PGA จะเพิ่มขึ้น

ในช่วงที่มีแสงแต่ไม่มี CO2 ปริมาณของ RuBP จะลดลง

100000 ) 

ในปฏิกิริยาแสงของการสังเคราะห์ด้วงแสง การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบวัฏจักร แตกต่างจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรอย่างไร

 

 

แบบแรกให้เฉพาะ NADPH ส่วนแบบหลังให้ HADPH และ ATP

แบบแรกให้เฉพาะ ATP ส่วนแบบหลัง HADPH และ ATP

แบบแรกให้ NADPH และ ATP ส่วนแบบหลังให้เฉพาะ ATP

แบบแรกให้ NADPH และ ATP ส่วนแบบหลังให้เฉพาะ NADPH

100000 ) 

อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไร่ทั่งไปจะเป็นอย่างไร

 

 

คงที่ตลอดวัน เนื่องจากได้รับความเข้มแสงเท่ากันตลอดวัน

คงที่ตลอดวัน เนื่องจากความเข้มแสงที่ได้รับถึงจุดอิ่มตัวตลอดวัน

สูงสุดเวลาเช้าแล้วลดลงในเวลาบ่าย เนื่องจากได้ตรึงคาร์บอนไดออกไซต์ไว้มากเพียงพอแล้ว

แปรปรวนไม่คงที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

100000 ) 


จากภาพคาร์บอนไดออกไซต์มีออกซิเจนธรรมดาแต่น้ำจะมีออกซิเจน ซึ่งเป็นกัมมันตรังสี คือ O18 เมื่อปล่อยให้กระบวนการต่างๆ ดำเนินไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดผลอย่างไร

 

 

ออกซิเจนออกมาเป็น O18

 

ออกซิเจนเป็น O18 และออกซิเจนใน CO2 บางส่วนเป็น O18

ออกซิเจน ออกซิเจนใน CO2 บางส่วนและออกซิเจนในสารประกอบอินทรีย์บางส่วนในสาหร่ายเป็น O18

ออกซิเจนและออซิเจนเป็นสารประกอบอินทรีย์บางส่วนในสาหร่ายเป็น O18

100000 ) 

ข้อใดเป็นปฏิกิริยาโฟโตไลซีส

 

 

H2O----->H++OH-

H2O----->H++OH-+2e-

2H2O----->2H2+2e-+O2

4H2O----->4H++4e-+O2

100000 ) 

สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวแตกต่างจากสาหร่ายพวกอื่นอย่างไร

 

 

ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และภายในเซลล์ไม่มีคลอโรฟีลล์

มีรงควัตถุสีน้ำเงิน และมีคลอโรพลาสต์

ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และไม่มารถสร้างอาหารเองโดยใช้พลังงานจากแสง

ไม่มีคลอโรพลาสต์ แต่สามารถสร้างอาหารเองโดยใช้พลังงานจากแสง

100000 ) 

ลำดับภาพการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นอย่างไร

 

 

HADP+----->รงควัตถุระบบที่ 1-----> ระบบที่ 2 ----->H2O

H2O----->รงควัตถุระบบที่ 1-----> ระบบที่ 2 ----->HADP+

H2O----->รงควัตถุระบบที่ 2-----> ระบบที่ 1 ----->HADP+

H2O----->HADP+ +รงควัตถุระบบที่ 1-----> ระบบที่2

100000 ) 

ปฏิกิริยาแสง (light reaction) มนกระบานการสังเคราะห์ด้วยแสงพบว่า ...ถูกปล่อยออกมาจาก...ซึ่งทำให้ให้เกิด....ซึ่งถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์กลูโคสต่อไป (ตามลำดับ)

 

O2, CO2, C

C, CO2, O2

O2, H2O, H2

H2, H2O, O2

100000 ) 

จากากรศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความเข้มแสงที่มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

 

 

อิทธิพลของอุณหภูมิมีผลต่อปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงมากกว่าปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง

อิทธิพลของอุณหภูมิมีผลต่อปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงมากกว่าปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง

อิทธิพลของอุณหภูมิมีผลต่อปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงเท่าๆ กันกับปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง

อิทธิพลของอุณหภูมิมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมากกว่าอิทธิพลของแสง

100000 ) 

ไฟโคบิลเป็นรงควัตถุประกอบในการสังเคราะห์ด้วยแสง และพบในสิ่งมีชีวิตใด

 

 

สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีแดง

 

สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีน้ำตาล

สาหร่ายสีน้ำตาล สาหร่ายสีเขียมแกมน้ำเงิน

100000 ) 


ก คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากพืชสีเขียวในน้ำถ้าต้องการให้เกิด ก เพิ่มมากขึ้นควรทำอย่างไร

 

พ่นอากาศลงไปในน้ำเพื่อให้น้ำมีแก๊สเพิ่มขึ้น

ใส่ปลาหางนกยูงลงไปเพื่อเพิ่มแก๊สในน้ำ

เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 %

เติมสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 1% ซึ่งเป็นสารละลายที่แตกตัวให้แก๊สได้ง่าย

100000 ) 

CO2+2H2S----->CH2O+2S+H2O

ปฏิกิริยาเคมีนี้พบในปรากฏการณ์อะไรและในสิ่งมีชีวิตใด

 

การสังเคราะห็ด้วยแสงในแบคทีเรีย

การสังเคราะห์ด้วยแสงในแบคทีเรีย

การหายใจโดยไม่ใช้แก๊สออกซิเจนในพืชชั้นต่ำ

การหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนในแบคทีเรีย

100000 ) 

สารอินทรีย์ชนิดใดที่เป็นแหล่งให้พลังงานเริ่มต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

PGA

 

RuBP

NADH 

NADPH

100000 ) 

สารประกอบ  RuBP ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีบทบาทเปรียบเทียบได้กับอินทรีย์สารชนิดใดในวัฏจักรเครบส์ของกระบวนการหายใจระดับเซลล์

 

 

กรดซิตริก 

 

กรดไพรูวิก

แอซีติลโคเอนไซม์ เอ 

กรดออกซาโลแอซีติก

100000 ) 

สระน้ำแห่งหนึ่งมีสาหร่ายเทาน้ำขึ้นอยู่หนาแน่นมาก เมื่อนำตัวอย่างน้ำมาวัดค่า pH จะพบต่ำมากที่สุดเวลาใด

 

 

7.00 น.

 

13.00 น.

18.00 น.

21.00 น.

100000 ) 


จากการทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายในรูป ก- ง น้ำสีในหลอดแก้วรูปใดที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมากที่สุด

 

  

100000 ) 

พืชต้องใช้ทุนในการสร้างน้ำตาลเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนขึ้นพืชมีวิธีการเช่นไร

 

สร้าง PGA6 โมเลกุล เพื่อใช้ 6 โมเลกุลเปลี่ยนกลับไปเป็นทุน

สร้าง PGA6 โมเลกุล เพื่อใช้ 5 โมเลกุลเปลี่ยนกลับไปเป็นทุน

สร้าง PGAL 12 โมเลกุล เพื่อใช้ 12 โมเลกุลเปลี่ยนกลับไปเป็นทุน   

สร้าง PGAL 12 โมเลกุล เพื่อใช้ 10 โมเลกุลเปลี่ยนกลับไปเป็นทุน

100000 ) 

ถ้าไม่ต้องการให้มีตระไคร่น้ำขึ้นจับอยู่ที่ตู้เลี้ยงปลาควรจะต้องติดหลอดไฟสีอะไรเหนือตู้เลี้ยงปลานี้

 

 

แดง

น้ำเงิน

ฟ้า

เขียว

100000 ) 


ถ้า ก ข ค และ ง เป็นสารที่ถูกนำเข้าสู่ใบและปล่อยออกมาจากใบต้องการทราบว่า ก และ ง เป็นสาร อะไร

 

น้ำ – น้ำตาล

 

คาร์ยอนไดออกไซต์ –น้ำตาล

น้ำ – ออกซิเจน 

คาร์บอนไดออกไซต์ – ออกซิเจน

100000 ) 

น้ำตาลตักแรกที่ได้รับจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

 

 

PGAL จากวัฏจักรแคลวิน 

 

กลูโคสจากวัฏจักรแคลวิน

กลูโคสจากไซโทพลาซึม

ฟรักโทสจากไซโทพลาซึม

100000 ) 

ในปฏิกิริยาที่ใช้แสงพลังานแสงจะถูกนำไปสร้างสารใด 

 

phodphoglyceldehyde

RuBP และ PGAL

ATP และ NADPH + H+

ATP , NADPH + H+ และ PGAL

100000 ) 

การสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายและแบคที่เรียต่างกันและเหมือนกันอย่างไร

 

 

ต่างกัน รงควัตถุที่ใช้ดูดพลังงานแสง        เหมือนกัน ผลผลิตที่ได้รับ

ต่างกัน ผลผลิตที่ได้                เหมือนกัน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะใช้แสงและไม่ใช้แสง

ต่างกัน สารที่ให้อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาใช้แสง    เหมือนกัน รงควัตถุที่ใช้ดูดพลังงานแสง

ต่างกัน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสง    เหมือนกัน สารที่ให้อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง

100000 ) 


จากกราฟแสดงผลของความเข้มของแสงที่มีต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่บริเวณใดความเข้มของแสงไม่ เป็นปัจจัยกำจัดในการสังเคราะห์ด้วยแสง และบริเวณใดความเข้มแสงเป็นปัจจัยจำกัด

 

 

A และ B

 

B และ D

C และA

D และ C

100000 ) 


เมื่อฉายสปอตไลต์ไปที่พืชในขวดแก้วตามภาพเป็นเวลา 2 ชั่งโมง จะมีผลต่อสีของสารละลายในขวดอย่างไร

 

เปลี่ยนจากเหลืองเป็นน้ำเงิน 

 

เปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นเหลือง

เปลี่ยนจากเหลืองเป็นเขียว  

เปลี่ยนจากเขียวเป็นน้ำเงิน

100000 ) 

การสังเคราะห์ด้วยแสง (A) และการหายใจ (B) ในพืช แตกต่างกันอย่างไร

กำหนดให้ ก. (A) ใช้ออกซิเจน                      (B) ปล่อยออกซิเจน

              ข. (A) ปล่อยพลังงาน                    (B) เก็บพลังงาน

              ค. (A) ใช้แสงและไม่ใช้แสง            (B) ไม่ต้องใช้แสง

              ง. (A) สร้างสารที่มีพลังงานศักย์สูง    (B) สลายสารที่มีพลังงานศักย์สูง

 

 

ก ข

 

ข ค

ค ง

ง  ก

100000 ) 


กราฟข้างล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสดงต่อปริมาณ CO2 ที่พืชดูดและปล่อยออกมา Y และ Z จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาใด 

 

01.00 น. และ  09.00 น.

05. 00 น. และ 09.00 น.

080.00 น. และ  09.00 น.

11.00 น. และ 13.00 น.

100000 ) 

บ่ายวันหนึ่งมีแดดจัด หลิวต้นที่ 1 อยู่กลางสนามหญ้า หลิวต้นที่ 2 อยู่ข้างคอกวัว ถ้าสภาพอื่นที่ไม่กำหนด เหมือนกันทุกประการ ปริมาณของสาร PGA และ RuBP ในเซลล์ของหลิวต้นที่ 1 จะเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่ 2

 

 

PGA และ RuBP มากกว่า

PGA และ RuBP น้อยกว่า

PGA มากกว่า แต่ RuBP น้อยกว่า

PGA นอยกว่า แต่ RuBP มากกว่า

100000 ) 


เมื่อนำกระดาษนำกระถางต้นไม้มาเก็บไว้ในที่มืด 48 ชั่วโมงก่อน ที่จะนำมาทำการทดลองดังภาพ แล้วนำใบไม้ทั้งสองไป ต้มในแอลกอฮอล์และทดสอบด้วยน้ำยอไอโอดีน การทดสอบนี้แสดงให้เห็นความสำคัญของปัจจัยในข้อใด

 

 

แสงสว่าง 

 

น้ำ

คลอโรฟีลล์ 

คาร์บอนไดบอนไซต์

100000 ) 

หากแสงสีเขียวโดยลำพังทะลุผ่านบรรยากาศห่อหุ้มโลกมาสู่พื้นโลกได้ จะมีผลกระทบอย่างไร

 

 

ก ค

 

ก ข

ค ง

ข ง

100000 ) 

น้ำตาลที่เป็นสารตัวกลางตัวต่างๆ ในวัฏจักรแคลวิน มีความสำคัญต่อการตรึง CO2 อย่างไร

 

เป็นแหล่งน้ำตาลนานาชนิดเพื่อนำไปใช้ในปฏิกิริยาอื่นๆตามความจำเป็นของเซลล์

สามารถเปลี่ยนเป็นแป้งหรือไขมันได้โดยอาศัยวิธีทางอื่นๆ ของกระบวนการสร้างสาพลังงานสูง

ผลักดันให้ได้ RuBPขึ้น แล้วถูกกระตุ้นด้วย ATP ให้กลายเป็น RuBP เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

ผลักดันให้ได้ RuBP โดยไม่ต้องถูกกระตุ้นด้วย ATP เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

100000 ) 

การรีดิวส์ NADP+ ให้กลายเป็น NADPH + H + ในปฏิกิริยาที่ใช้แสงจำเป็นต้องได้โปรตอนจากอะไร

 

 

การสลายโมเลกุลน้ำ   

โปรตอนแกรเดียนท์

ไซโทพลาซึม

การสลายโมเลกุล ATP

100000 ) 


เพราะเหตุใดปริมาณกลูโคสในระยะไม่มี CO2 จึงลดลง

    ก .ไม่มีการสร้างกลูโคส เนื่องจากขาด CO2

    ข. ไม่มีการสร้างกลูโคส เนื่องจากไม่มีการตรึง CO2

    ค.กลูโคสถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจและถูก ลำเลียงออก

    ง. กลูโคสถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจและถูกเปลี่ยนเป็นแป้ง

 

ก และ ข

ก และ ค

ข และ ค

ข และ ง

100000 ) 

ลักษณะการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อชนิดใดของใบที่มีผลต่อการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด

 

 

สปองจีเซลล์และเนื้อเยื่อลำเลียง

 

เอพิเดอร์มอลเซลล์และปากใบ

แพลิเซดเซลล์และปากใบ

เอพิเดอร์มอลเซลล์และแพลิเซดเซลล์

100000 ) 

การสร้างอาหารของพืชบกทั่วๆไป จะเกิดขึ้นน้อยกว่าปกติหากโครงสร้างของใบเป็นไปตามข้อใด

 

 

มีแต่แพลิเซดเซลล์อย่างเดียว

มีแต่สปองจีเซลล์อย่างเดียว

แพลิเซดเซลล์และปากใบ

มีเอพิเดอร์มิสหนา

100000 ) 

เนื้อเยื่อของพืชกลุ่มใดที่จัดไว้เป็นประเภทเดียวกัน

 

 

หัวเผือก แง่งขิง หัวมันฝรั่ง

หัวมันเทศ กระชาย หัวขมิ้น

ไส้สาเก ไส้น้อยหน่า แกนสับปะรด

หนามเฟื่องฟ้า หนามกระบองเพชร หนามกุหลาบ

100000 ) 

เพราะเหตุใดต้นพืชจึงมีการเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ

 

 

พืชมีเนื้อเยื่อเจริญอยู่ที่ส่วนปลายตลอดชีวิต

เซลล์พืชมีจีนที่กำหนดแบบแผนการเจริญเฉพาะตัว

เซลล์พืชทุกเซลล์สามารถแบ่งตัวและเพิ่มขนาดได้ตลอดเวลา

เนื้อเยื่อถาวรสามารถเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม

100000 ) 

เซลล์ชนิดใดที่มีชีวิตและทำหน้าที่ของชีวิต แต่ไม่มีนิวเคลียส 

 

เซลล์คอร์ก และเม็ดเลือกแดงของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

เซลล์เอพเดอร์มิส และเม็ดเลือกแดงกบและนก

เซลล์เวสเซล และเม็ดเลือกแดงสันเลี้ยงลูกด้วยนม

ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ และเม็ดเลือดแดงคนและสุนัข

100000 ) 

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 4 ปี เรียงลำดับดังนี้ 813 มม. 978 มม. 826 มม. และ 672 มม. วงปีของไม้ยืนต้นอายุ 4 ปี ปีที่อยู่ในบริเวณนี้จะเป็นดังรูปใด


 

100000 ) 

การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูโครงสร้างภายในของพืชจาก 3 สไลด์ พบลักษณะเด่งดังนี้

    สไลด์ ก. ผิวนอกสุดเป็นคอร์ก ใจกลางมีพิธน้อยมาก เนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นไซเลมระยะที่ 2 พบไซเลมเรย์และโฟลเอ็มเรย์ชัดเจน

    สไลด์ ข. ชั้นคอร์กกว้างมาก ในชั้นสตีลพบกลุ่มเซลล์ไซเลมเรียงตัวเป็นสี่แฉก และมีโฟลเอ็มอยู่ระหว่างแฉกของไซเลม

    สไลด์ ค. วาสคิวลาร์บันเดิลกระจายทั่วไป กลุ่มที่อยู่ใกล้ชั้นผิวมีขนาดเล็กว่าและมีจำนวนมากกว่าชั้นถัดเข้าไป

    สไลด์ ก ข และ ค ควรเป็นโครงสร้างของอะไรตามลำดับ

 

 

ลำต้นไผ่ รากข้าวโพด และ ลำต้น ชบา 

 

ลำต้นจำปี รากปาล์ม และ ลำต้นหญ้าขน

รากปาล์ม ลำต้นผักบุ้ง และ รากข้าวโพด  

รากส้ม รากผักบุ่ง และ ลำต้นข้าวโพด

100000 ) 

จากภาพไดอะแกรมแสดงภาคตัดตามขวางส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดหนึ่ง เซลล์ชนิดใดไม่พบในส่วนของเนื้อเยื่อที่ลูกศรชี้   ก. ไฟเบอร์                ข. เทรคีด                ค. เวสเซล    ง. ซีฟทิวบ์เมมเบอร์            จ. เซลล์พาเรงคิมา

 

 

ก และ ข

ข และ ค

ก และ จ

ง และ จ

100000 ) 

ภาพตัดตามขวางในข้อใดเป็นลักษณะของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ตามลำดับ
 

 

1 และ 2 

 

3 และ 4

1 และ 4

2 และ 3

100000 ) 

ข้อใดลำดับการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างถูกต้อง 

 

HADPH ----->O2----->CO2

H2O----->NADPH----->Calvin cycle

NADPH----->chlorphyll----->Calvin cycle

H2O----->photosystem I----->photosystem II

100000 ) 

จากแผนภาพ สารใดบ้างที่ผ่านเข้าหรือออกทาง stomata ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง


 

เฉพาะ A กับ C

 

เฉพาะ B กับ C

เฉพาะ B กับ D

เฉพาะ A B กับ C

100000 ) 

พืช  C3 และพืช C4 มีอะไรที่เหมือนกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

กำหนดให้       A =  วัตถุดิบ           B =  ผลผลิต         C = รงควัตถุ

                    D = การหายใจ        E = การตรึง CO2

 

A, B และ C

A, C และ D

A,B และ E

A,B และ D

100000 ) 

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจนได้กลูโคส อิเล็กตรอนจากน้ำจะถูกดึงไปใช้โดยตรงในชุดปฏิกิริยาอะไรบ้าง

ถ้าให้    A = การทำงานของระบบแสง – 1    B = การทำงานของระบบแสง – 2

           C = การผลิต ATP                       D = การสร้าง NADPH + H+    

           E = การตรึง CO                      F =  PGAL 

 

A, B, C, D และ E

A, C, D, และ E

A, B และ E

A, B และ D

100000 ) 

แสงแดดทำหน้าที่อะไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

เป็นคะตะลิสต์ในปฏิกิริยาที่ใช้แสง

เป็นตัวกระตุ้นให้คลอโรฟีลล์ทำงาน

เป็นตัวกระตุ้นให้น้ำแตกตัวเพื่อให้คลอโนฟีลล์ทำงาน

เป็นองค์ประกอบร่วมกับ CO2 และน้ำเพื่อประกอบเป็นสารอินทรีย์

100000 ) 

ข้อใดแสดงวัตถุดิบและผลที่สำคัญของชุดปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสงในกรับวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างถูกต้อง

(กำหนดให้   A= น้ำ         B = CO2      C = PGA        D = น้ำตาล     E = NADPH + H+     F= ATP)


 

1

2

3

4

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นข้าวโพด

    ก. พบ RuBP เฉพาะในเซลล์ชั้นเมโซฟีลล์

    ข. มีการตึง CO2 ครั้งแรกที่ที่บันเดิลซีทเซลล์

    ค. มีการผลิตสาร C4 ในเมโซฟีลล์ และผลิตสาร C3 ในบันเดิลซีทเซลล์ 

 

เฉพาะ ข้อ ข

เฉพาะ ข้อ ค

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

100000 ) 


โครงสร้างตามภาพ พบในส่วนใดของพืช

 

ใบของพืชใบเลี้ยงคู่

 

ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่

ใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

100000 ) 

เนื้อเยื่อพืชในโครงสร้างใดมีธาตุแมกนีเซียมมากที่สุดต่อพื้นที่หนึ่งตารางหน่วย

 

 

ใบ

ลำต้น

ราก

เมล็ด

100000 ) 

จากภาพใบพืชตัดขวาง ข้อใดเป็นจริง
 

 

เป็นพืช C3 ใบเลี้ยงเดี่ยว

เป็นพืช C3 ใบเลี้ยงคู่

เป็นพืช C4 ใบเลี้ยงเดี่ยว

เป็นพืช C4 ใบเลี้ยงคู่

100000 ) 

จากภาพ ถ้าวัดความเข้มของแสงที่บริเวณฉากรับแสง บริเวณใดจะมีความเข้มของแสงน้อยที่สุด


 

A และ B  

A และ C

B และ C

เฉพาะ B

100000 ) 

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับพืช C4

    ก. มีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าพืช C3

    ข.มีความเข้มข้นของ CO2  ที่เซลล์บันเดิลชีทมากว่าที่เซลล์เมโซฟีลล์ของพืช C3

    ค. มีการตรึง CO  จากอากาศทั้งที่บริเวณเมโซฟีลล์และบันเดิลชีท

    ง. ใช้ RuBP carboxylase ตรึง CO2  จากอากาศ

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ค และ ง        

ข้อ ก ข และ ค

ข้อ ข ค และ ง

100000 ) 


จากรูป ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับปฏิกิริยาไม่ใช้แสง


 

1

2

3

4

100000 ) 

บรรจุสาหร่ายหางกระรอกและน้ำกลั่นในหลอดแก้วปิดฝาจุกให้แน่นแล้วนำไปวางกลางแจ้งน้ำในหลอดแก้วควรจะมี pH เป็นอย่างไร

 

 

ต่ำสุดสุดในช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

 

สูงสุดในช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ต่ำสุดเมื่อตอนเที่ยงวัน 

สูงสุดในตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก

100000 ) 


เนื้อเยื่อข้อใดมีการสังเคราะห์แป้งจากซูโครส และ มีการสังเคราะห์แล้วส่งออกซูโครสมากที่สุดตามลำดับ

 

 

E และ B 

A และ B 

D แ ละ C 

E และ C63

100000 ) 

เมื่อแสงผ่านเข้าไปในของผสมที่มีคลอโรพลาสต์ ถ้าจะให้น้ำในของผสมน้ำแตกตัวให้ออกซิเจนจะต้องใส่สารในข้อใด

    ก. CO2      ข. เกลือเฟรัส         ค. NADP+          ง. สารรับอิเล็กตรอน

 

ก และ ข

 

ข และ ค

ก และ ค

ค และ ง

100000 ) 

การตรึง CO2   2ครั้งที่พบในพืช C4 เกิดขึ้นที่ใดบ้าง

    ก. palisade cell     ข. Spongy cell         ค. Epidermal cell   

    ง. mesophyll         จ. Bundle sheath cell

 

ก, ข

ค ,ง

ง, จ

ข ,จ

100000 ) 

ในระยะแรกของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พลังงานแสงถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเคมีในสารประกอบใดบ้าง

 

NADH  และ ATP

NADH และ FADH2

FADH2 และ HADPH

HADPH และ ATP

100000 ) 

ข้อใดบ้างที่อธิบายทั้ง  chloroplast และ mitochondria ได้ถูกต้องและครบถ้วน

    ก. เพิ่มจำนวนได้                      ข. มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น

    ค. มี DNA เป็นองค์ประกอบ        ง. สังเคราะห์ ATP จากวัฏจักรเครบส์

 

ก ข

ก ข ค

ข ค ง  

ก ข  ค ง

100000 ) 

ข้อใดเป็นจริงเมื่อมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของคลอโรพลาสต์

    ก. ถ่ายทอดผ่านเยื่อหุ้มชั้นใน            ข. ถ่ายทอดอิเล็กตรอนผ่าน NADP+

    ค. ทำให้เกิดฟอสฟอริเลชัน               ง. มีการผลิต NADH

 

ก ข

ข ค

ค ง 

ข ค ง

100000 ) 

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

    ก. มีวัฏจัตรแคลวินเกิดขึ้นทั้งในพืช C3 และพืช C

    ข. มีกลุ่มรงควัตถุอยู๋ในไทลาคอยด์ (thylakoid)

    ค. น้ำตาลชนิดแรกที่เกิดจากปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงคือ PGA

    ง. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่ม O2  ให้บรรยากาศ 

 

ก ข

ค ง

ข ค ง

ก ข ง

100000 ) 

กล้าไม้ในพื้นป่าดิบชื้นแห่งหนึ่ง มีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่สัมพันธ์กับความเข้มแสง ดังภาพ

 

ข้อใดไม่เป็นความจริง

    ก. เมื่อความเข้มแสงต่ำกว่า 100 ไมโครโมล – เมตร-2 –วินาที-1 กล้าไม้จะตาย

    ข. เมื่อความเข้มแสงสูงกว่า 100 ไมโครโมล - เมตร-2 –วินาที-1 กล้าไม้จะมีชีวิตอยู่ได้

    ค.เมื่อความเข้มแสงสูงถึง 1,500 100 ไมโครโมล – เมตร-2 –วินาที-1 กล้าไม้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

    ง. เมื่อความเข้มแสงเท่ากับ กว่า 100 ไมโครโมล – เมตร-2 –วินาที-1 กล้าไม้จะตาย

 

 

ก ข

ข ค

ค ง

ก ง

100000 ) 


จากกราฟ พืช ก และ พืช ข เป็นพืชใด


พืช ก พืช ข
1. อ้อย  กล้วยไม้ ข้าว  ข้าวฟ่าง
2. ถั่วเหลือง  ข้าว ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง
3. ข้าวสาสี  ว่าหางจระเข้ ข้าวโพด  อ้อย
4. ขาวโพด  ข้าวฟ่าง บัว  กรับองเพชร       

   

 

 

1

2

3

4