ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 40 ข้อ ผู้เข้าชม : 16,138 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  M, N, P และ Q เป็นแท่งโลหะ จุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์เข้มข้นอย่างละ 1 mol/dm^3 ถ้าต้องการชุบโลหะ P บนแท่งโลหะ Q ข้อใดถูก

 
แท่งโลหะ N ขั้วไฟฟ้าแคโทด
แท่งโลหะ M ขั้วไฟฟ้าแคโทด
แท่งโลหะ Q ขั้วไฟฟ้าลบ
แท่งโลหะ P ขั้วไฟฟ้าบวก
2 )  ปฏิกิริยาในสารละลายเบสของ Cl_2 rightarrow Cl^- + ClO^-_3 (ยังไม่ดุล) จะมีการถ่ายเทประจุของอิเล็กตรอนกี่คูลอมบ์ต่อการเกิด  ClO^-_3 หนึ่งไอออน กำหนดประจุอิเล็กตรอน =  1.6 x 10^-^{19} คูลอมบ์
 
 1.6 x 10^-^{18}
 1.6 x 10^-^{20}
 0.8 x 10^-^{19}
 8.0 x 10^-^{19}
3 )  กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่ 25 องศาเซลเซียส ให้ดังนี้

E^0(V) ที่ 25^0C

Ag^+(aq) + e^-  rightarrow Ag(s)

+0.80

Cu^2^+(aq) + 2e^-  rightarrow Cu(s)

+0.34

Fe^2^+(aq) + 2e^-  rightarrow Fe(s)

-0.44

Zn^2^+(aq) + 2e^-  rightarrow Zn(s)

-0.76
Al^3^+(aq) + 3e^-  rightarrow Al(s) -1.66
Mg^2^+(aq) + 2e^-  rightarrow Mg(s) -2.37

ในการลำเลียงแก๊สจากหลุมเจาะกลางทะเลไปยังโรงแยกแก๊ส ข้อใดไม่เหมาะสม
 
ใช้ท่อเหล็กที่มีโลหะแมกนีเซียมผูกติดท่อเป็นระยะ ๆ
ใช้ท่ออะลูมิเนียมที่มีโลหะแมกนีเซียมผูกติดเป็นระยะ ๆ
ใช้ท่อทองแดงที่มีโลหะเงินผูกติดอยู่เป็นระยะ ๆ
ใช้ท่อเหล็กที่มีโลหะทองแดงผูกติดอยู่เป็นระยะ ๆ
4 )  ข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยารีดอกซ์
 
3C_2H_4 + 2KMnO_4 + 4H_2O rightarrow 3CH_2(OH)CH_2(OH) + 2MnO_2 + 2KOH
Zn_2Fe(CN)_6 + 8NaOH rightarrow 2Na_2ZnO_2 + Na_4Fe(CN)_6 + 4H_2O
Cu_2S + 14HNO_3 rightarrow 2Cu(NO_3)_2 + H_2SO_4 + 10NO_2 + 6H_2O
CaCr_2O_7 + 3H_2C_2O_4 + 4H_2SO_4 rightarrow CaSO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 6CO_2 + 7H_2O
5 )  ผสม X 20 กรัม กับ Y 80 กรัม แล้วนำของผสมไปละลายน้ำ 100 กรัม จากกราฟ ก. ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส สารผสมของ X และ Y ละลายหมด ข. ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส Y ตกผลึกก่อน สามารถกรองแยกเอา Y ออกได้ ค. ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส X ละลายได้หมด สามารถกรองแยกเอา Y ออกได้ ข้อใดถูก

 
ข เท่านั้น
ก และ ข
ก และ ค
ข และ ค
6 )  เผาอีเทนจำนวนหนึ่งกับแก๊สออกซิเจน 5 mol ให้สมบูรณ์ในภาชนะปิด เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดคงเหลือแก๊สออกซิเจน 48 g จะมี CO_2(g) เกิดขึ้นกี่กรัม
 
25
44
88
96
7 )  ข้อมูลของสารละลายในน้ำ X Y และ Z เป็นดังนี้

สารละลาย

ตัวละลาย ความเข้มข้น ปริมาตร (cm^3)

X

H_2SO_4 0.1 mol/dm^3 1000

Y

NaOH 4% โดยมวลต่อปริมาตร 10

Z

NaCl และ NaBr อย่างละ 0.01 mol 100

การเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลาย หน่วย g/cm^3 ข้อใดถูก
 
X> Y> Z
Y> Z> X
Z> Y> X
X> Z> Y
8 )  คำนวณจุดเยือกแข็ง (^oC) ของสารละลายที่ประกอบด้วย สาร A (C_7H_6O_2) 22 กรัม ในเบนซีน 20 กรัม (กำหนด K_b ของเบนซีน 2.53^oC/m, K_f = 4.90^oC/m และจุดเยือกแข็งของเบนซีนบริสุทธิ์ 5.50 ^oC/m)
 
4.4
3.2
2.3
1.1
9 )  สาร XCl_2 หนัก 0.237 กรัม ละลายน้ำ 15.0 cm^3 เติมสารละลาย AgNO_3 เข้มข้น 1.0 mol/dm^3 ปริมาตร 10.0 cm^3 เกิดตะกอน AgCl หนัก 0.717 กัม จงหามวลอะตอมของ X
 
24
40
71
95
10 )  ก. HPO^{2-}_4(aq) + H_2O(l) rightleftharpoons H_3O^+(aq) + PO^{3-}_4(aq) � � � K_a = 4 x 10^{-13}
ข. HPO^{2-}_4(aq) + H_2O(l) rightleftharpoons HO^-(aq) + H_2PO^-_4(aq) � � � K_b = 1 x 10^{-7}
 
คู่กรดของ HPO^{2-}_4 ในข้อ ก คือ PO^{3-}_4
คู่เบสของ HPO^{2-}_4 ในข้อ ข คือ H_2PO^-_4
สารละลายของ HPO^{2-}_4 มี pH อยู่ระหว่าง 4-5
สารละลายของ HPO^{2-}_4 มี [H_3O^+] < [OH^-]
11 )  ก.สารละลายเบสอ่อน XOH เข้มข้น 0.10 mol/dm^3 แตกตัวได้ 0.020%
ข. เบสแก่ YOH 0.0029 g ในสารละลาย 5.0 dm^3 (มวลโมเลกุลของ YOH = 58)
ค. สารละลายเบสอ่อน ZOH เข้มข้น 0.25 mol/dm^3 มีค่า K_b = 1.6 x 10^{-7}
การเปรียบเทียบค่า pH ข้อใดถูก
 
ค>ก>ข
ก>ค>ข
ข>ก>ค
ข>ค>ก
12 ) 
อินดิเคเตอร
ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี
สีที่เปลี่ยน
X
8.3-10.0
ไม่มีสี-สีแดง
Y
3.0-4.6
เหลือง-น้ำเงิน
Z
6.0-7.6
เหลือง-น้ำเงิน

ผสมสารละลาย CH_3COOH เข้มข้น 0.2 mol/dm^3 ปริมาตร 5 cm^3 กับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 mol/dm^3 ปริมาตร 15 cm^3 นำสารละลายที่ได้ไปทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์ตามตาราง ข้อใดถูก
ก. หยด X 1หยด สารละลายไม่มีสี
ข. หยด Y 1 หยด สารละลายมีสีน้ำเงิน
ค. หยด Z 1 หยด สารละลายมีสีเหลือง
ง. pH ของสารละลายเท่ากับ 13
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ข และ ง
13 )  ยาลดกรดชนิดหนึ่งมี่ MgCO_3 และ Mg(OH)_2 เป็นองค์ประกอบโดยมี MgCO_3 ร้อยละ 21 โดยมวล ถ้านำยาลดกรดชนิดนี้ 0.2 g มาไทเทรตจนถึงจุดยุติด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.2 mol/dm^3 ปรากฏว่าต้องใช้สารละลาย HCl ปริมาตร 25 cm^3 จงหาร้อยละโดยมวลของ Mg(OH)_2ในยาลดกรด
 
13
29
58
70.5
14 )  พิจารณาสมบัติของธาตุสมมติต่อไปนี้

�ธาตุ�
สมบัติของธาตุ
A
มีขนาดเล็กที่สุดในตารางธาตุ
B
อยู่ในคาบที่ 3 และหมู่เดียวกับ ^{128}_{52}Te
C
มีค่าอิเล็กโทรเนกาวิตีมากที่สุด
D
อยู่ในคาบเดียวกับ ^{16}_8O มีเลขอะตอมน้อยกว่า O แต่มี IE_1 มากกว่า

ข้อใดผิด
 
AC มีจุดเดือดสูงกว่า DA_3
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ DA_3 มากกว่าของ A_2B
DC_3 และ BC_4 มีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางเท่ากัน
A_2B และ DA_3 มีรูปร่างโมเลกุลเป็นมุมงอและสามเหลี่ยมแบนราบตามลำดับ
15 )  หยดน้ำลงในหลอดทดลองที่บรรจุแคลเซียมคาร์ไบด์ ผ่านแก๊สที่เกิดขึ้นลงในหลอดทดลอง 3 หลอด ที่มีสารละลายดังนี้ หลอดที่ 1 สารละลาย Br_2 ใน CCl_4 หลอดที่ 2 สารละลาย KMnO_4 ในน้ำ หลอดที่ 3 สารละลายฟีนอล์ฟธาลีนในน้ำ ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด

 
หลอดที่ 1 ฟอกสี, หลอดที่ 2 ฟอกสี, หลอดที่ 3 สีชมพู
หลอดที่ 1 ฟอกสี, หลอดที่ 2 ฟอกสี, หลอดที่ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง
หลอดที่ 1 ไม่ฟอกสี, หลอดที่ 2 ฟอกสี, หลอดที่ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง
หลอดที่ 1 ไม่ฟอกสี, หลอดที่ 2 ไม่ฟอกสี, หลอดที่ 3 สีชมพู
16 )  ข้อใดไม่จัดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 
17 )  A B และ C มีโครงสร้างดังภาพ เมื่อนำของผสม A B และ C ละลายในคลอโรฟอร์ม แล้วนำไปสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ผลการสกัดข้อใดถูก
 
1
2
3
4
18 )  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบพันธะไฮโดรเจนข้อใดผิด
 
19 )  สาร A ทำปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสในสารละลายกรด ได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ขนิดหนึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสี ไม่ละลายน้ำ ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมให้ฟองแก๊ส อีกชนิดหนึ่งละลายน้ำได้ดี สารละลายไม่เปลี่ยนสีกระดาษสิตมัส โครงสร้างสาร A เป็นข้อใด
 
20 )  นำน้ำมัน A B C และ D ที่มีปริมาณเท่ากัน มาหยดด้วยสารละลายโบรมีนจนสีไม่จางหายไป ได้ผลดังนี้น้ำมัน
A
B
C
D
  จำนวนหยดสารละลายโปรมีน  
  95  
  74  
  45  
  37  

ข้อใดผิด
 
A มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดและเกิดการเหม็นหืนยาก
B มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็น 2 เท่าของ D
D มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยที่สุด
B มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า C
21 )  กำหนดโครงสร้างของกรดอัลฟาอะมิโนดังต่อไปนี้
ไกลซีน=
เวลีน=
อะลานีน=
ในการสังเคราะห์ไตรเพปไทด์ วิธีหนึ่ง มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 เวลีนทำปฏิกิริยากันเรซินที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นคาร์บอกซิล ขั้นที่ 2 เรซินที่ได้จากขั้นที่ 1 ทำปฏิกิริยากับอะลานีน ขั้นที่ 3 เรซินที่ได้จากขั้นที่ 2 ทำปฏิกิริยากับไกลซีน ขั้นที่ 4 เรซินที่ได้จากขั้นที่ 3 ทำปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสจำเพาะที่ เพื่อแยกเรซินออกจากไตรเพปไทด์ ไตรเพปไทด์ที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยวิธีข้างต้น ควรมีสูตรโครงสร้างอย่างไร
 
22 )  ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
ก.อีเทน ข.น้ำมันก๊าด ค.เอทิลีน ง.พอลิเอทิลีน จ.สไตรีน
 
ก และ ง
ข และ ง
ก ข และ ง
ข ค และ จ
23 )  จงพิจารณาสมบัติของสาร A B C และ D ในตารางต่อไปนี้
 
1
2
3
4
24 )  จากคุณสมบัติที่กำหนดให้ ก.จุดเดือดคงที่ ข.เป็นสารเนื้อเดียว ค.เกิดปรากฎการณ์ทินดอลล์ ง.อนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10^{-4} เซนติเมตร การจำแนกสารตามสมบัติข้างต้นข้อใดถูก
 
1
2
3
4
25 )  จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใด ถูก H_{vap} = ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (kJ/kg) ∆H_{fus} = ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (kJ/kg)
 
เมื่อใช้สารทั้งสามหนักเท่ากัน และให้ความร้อนเหมือนกัน จับเวลาที่สารเริ่มหลอมจนหลอมหมดพบว่า สาร R จะใช้เวลานานที่สุด
ค่า ∆H_{vap} และ ∆H_{fus} ของสาร P ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร P จะใกล้เคียงกัน
เนื่องจาก ∆H_{vap} ของ Q มากกว่า P ประมาณ 5 เท่า ดังนั้นจุดเดือดของสาร Q สูงกว่าจุดเดือดของสาร P ประมาณ 5 เท่าด้วย
สาร R มีค่า ∆H_{vap} มาก ดังนั้นจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
26 )  จากกราฟความดันไอของสาร ก ข ค และง ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ข้อใดถูกก.ที่ความดันปกติ สามารถกลั่นแยกสาร ก ข ค และ ง ออกจากกันได้

ข.ที่ความดันต่ำกว่า 700 mmHg ไม่สามารถกลั่นแยกสาร ก ข ค และ ง ออกจากกันได้

ค.ที่ช่วงความดันระหว่าง 700 – 900 mmHg ไม่สามารถกลั่นแยกสาร ก ข ค และ ง ออกจากกันได้ไม่ว่าที่อุณหภูมิใด

ง.ที่ช่วงความดันปกติ 900 mmHg สามารถกลั่นแยกสารบริสุทธิ์ได้อย่างมาก 2 สาร

 
ข เท่านั้น
ง เท่านั้น
ก และ ค
ข และ ง
27 )  A B และ C อยู่ในภาชนะเดียวกัน A ทำปฏิกิริยากับ B แล้วได้สาร X ดังสมการ A + 2B rightarrow X และ A ทำปฏิกิริยากับ C ได้สาร Y การวัดโมลของสารที่เวลาต่าง ๆ ได้ผลดังนี้ A กับ C เกิดปฏิกิริยาตามข้อใด และสิ้นสุดในเวลากี่นาที
 
A + C rightarrow Y 4 นาที
2A + C rightarrow Y 4 นาที
A + 2C rightarrow Y 3 นาที
2A + C rightarrow Y 3 นาที
28 )  พิจารณาแผนภาพดังต่อไปนี้จากข้อมูลข้างต้นข้อใดผิด

 
ปฏิกิริยานี้เกิดไม่ได้เพราะขั้นที่ 3 มีพลังงานก่อกัมมันต์สูงกว่าขั้นอื่น ๆ
การเรียงลำดับอัตราเร็วของปฏิกิริยา ขั้นที่ 1 > ขั้นที่ 2 > ขั้นที่ 3
ปฏิกิริยานี้คายพลังงาน 100 kJ/mol
สารผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานี้คือ B D E และ F
29 )  พิจารณาภาวะสมดุลของสมการต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.
ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุล K_1, K_2 และ K_3 ได้ถูกต้อง
 
30 )  ปฏิกิริยา 2SO_2(g) + O_2(g) rightleftharpoons 2SO_3(g) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน การกระทำในข้อใดมีผลกระทบต่อสมดุลของระบบต่างจากข้ออื่น ๆ
 
เพิ่มความดันของ O_2 โดยให้ปริมาตรคงที่
เพิ่มความดันของระบบโดยการเติมแก๊สเฉื่อย
ลดปริมาตรของระบบลงครึ่งหนึ่งในสภาพที่เป็นระบบปิด
ลดอุณหภูมิของระบบลงโดยให้ความดันคงที่
31 )  ธาตุสมมติ A B และ C เป็นธาตุคาบเดียวกันในตารางธาตุ เกิดสารประกิบออกไซด์และคลอไรด์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ ข้อใดถูก
 
สารประกอบคลอไรด์ของ A คือ SiCl_4
ธาตุ B เป็นอโลหะ A และ C เป็นโลหะ
มวลอะตอมของ A > B > C
ค่าพลังงานไออนไนเซชันลำดับที่ 1 ของ A > B > C
32 )  ^{214}_{82}Pb rightarrow ^{214}_{83}Bi + x rightarrow ^{214}_{84}Po + y rightarrow ^{210}_{82}Pb +z
รังสี x y และ z คือข้อใดตามลำดับ
 
รังสีบีตา รังสีบีตา รังสีแอลฟา
รังสีบีตา นิวตรอน รังสีแอลฟา
รังสีแกมมา รังสีบีตา รังสีแอลฟา
รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
33 )  ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานดังต่อไปนี้
ก. n = 2 rightarrow n = 3
ข. n = 2 rightarrow n = 6
ค. n = 7 rightarrow n = 2
ข้อใดถูก
 
ก.มีการดูดพลังงานที่มีคาวมถี่ของคลื่นสูงที่สุด
ข.มีการดูดพลังงานที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุด
ค.มีการคายพลังงานที่มีความถี่ของคลื่นสูงที่สุด
ข.มีการคายพลังงานที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
34 )  สารประกอบออกไซด์ของธาตุใดมีสูตรเหมือนกัน
 
A และ B
A และ C
B และ D
A และ D
35 )  ข้อใดมีรูปร่างโมเลกุลต่างกัน
 
NO_2, OF_2
CO_2, SO_2
H_2O, NO_2
SO_2, H_2O
36 )  ข้อใดที่โมเลกุลไม่มีขั้วทั้งหมด
 
CH_4     NH_3     CHCl_3
CCl_4 � � SF_6 � � PCl_5
BF_3 � � PF_3 � � NH_3
PCl_5� � CH_2Cl_2 � � CCl_4
37 )  ให้E_1เป็นพลังงานที่ใช้แยกของแข็งออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ และ E_2 เป็นพลังงานที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารกับโมเลกุลของน้ำ สำหรับสาร A B และ C ตามตาราง การเปรียบเทียบอุณหภูมิของสารละลาย A B C กับของน้ำและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ข้อใดถูก
 
A สูงกว่า คายความร้อน
B สูงกว่า ดูดความร้อน
C ต่ำกว่า คายความร้อน
C ต่ำกว่า ดูดความร้อน
38 )  ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ มีโครงสร้างและสมบัติที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ถ้าซิลิโคนชนิดหนึ่งมีโครงสร้างดังนี้ ซิลิโคนชนิดนี้สามารถจัดจำแนกเป็นประเภทใด ก.โฮโมพอลิเมอร์ ข.โคพอลิเมอร์ ค.พอลิเมอร์แบบโซ่ตรง ง.พอลิเมอร์แบบโซ่กิ่ง จ.พอลิเมอร์แบบร่างแห
 
ก และ ค
ก และ ง
ข และ ง
ข และ จ
39 )  ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการถลุงแร่ดีบุกข้อใดถูก
ก.เติมถ่านโค้กเพื่อให้เกิด CO ซึ่งเป็นตัวออกซิไดส์
ข.มีแก๊ส CO_2 เกิดขึ้น
ค.เติมหินปูนเพื่อรีดิวซ์  SiO_2 ซึ่งเป็นสารปนเปื้อน
ง.เลขออกซิเดชันของดีบุกในแร่แคสซิเทอไรต์เปลี่ยนไป 4 หน่วย
 
ก และ ข
ข และ ง
ก,ข และ ค
ข,ค และ ง
40 )  ชนิดของมลพิษและแหล่งกำเนิด ข้อใดถูก
 
ก และ ค
ข และ ง
ก และ ข
ค และ ง