Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 ผู้วิจัย นางสาวรัชช์ชา เจริญ โรงเรียน ขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 109] [โดย นางสาวรัชช์ชา เจริญ]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ผู้รายงาน จีรภาภรณ์ ... [เข้าชม 94] [โดย thaniya]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ผู้รายงาน จีรภาภรณ์ ... [เข้าชม 66] [โดย Thaniya]

ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้วิจัย นางสารีปะห์ อุสมาน สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปี 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ... [เข้าชม 81] [โดย คณิน แก้วเพิ่ม]

ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้วิจัย นางสารีปะห์ อุสมาน สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปี 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ... [เข้าชม 71] [โดย คณิน แก้วเพิ่ม]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษา วาสนา ... [เข้าชม 87] [โดย thaniya]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษา วาสนา ... [เข้าชม 59] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา วนิดา ... [เข้าชม 81] [โดย thaniya]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา วนิดา ... [เข้าชม 59] [โดย Thaniya]

รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นายสุเทพ ทองมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) ... [เข้าชม 56] [โดย แสงเทียนแห่งความหวัง]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะสนุกคิดทำกับชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะสนุกคิดทำกับชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นางสาวธัญลักษณ์ ปายสาร โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ... [เข้าชม 81] [โดย นางสาวธัญลักษณ์ ปายสาร]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่รายวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ให้มีประ ... [เข้าชม 89] [โดย เกวลิน พาหา]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่รายวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ให้มีประ ... [เข้าชม 63] [โดย เกวลิน พาหา]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่รายวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ให้มีประ ... [เข้าชม 58] [โดย เกวลิน พาหา]

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชา ว30243 ชีววิทยา 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 114] [โดย Monie]

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 68] [โดย Monie]

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 49] [โดย ชุติมา ศรีไกรสิทธิ์]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสุรีรัตน์ คะเณวัน ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 91] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสุรีรัตน์ คะเณวัน ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 65] [โดย Thaniya]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของ นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร [เข้าชม 70] [โดย นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของ นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร [เข้าชม 69] [โดย นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของ นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร [เข้าชม 58] [โดย Sukanlaya Kamutchart]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดสวนถาด รายวิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดสวนถาด รายวิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ผู้ศึกษา นายวิรัช ... [เข้าชม 76] [โดย thaniya]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดสวนถาด รายวิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดสวนถาด รายวิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ผู้ศึกษา นายวิรัช ... [เข้าชม 60] [โดย Thaniya]