Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำ ... [เข้าชม 8] [โดย Thanaporn Nantana]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำ ... [เข้าชม 3] [โดย Thanaporn Nantana]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำ ... [เข้าชม 4] [โดย Thanaporn Nantana]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากนิทานพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำ ... [เข้าชม 3] [โดย Thanaporn Nantana]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (อ31205) เรื่อง My Beloved Landmark สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 31] [โดย Nachanuch Sutthada]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง :รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวกรรณิกา จอมทอง ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560 บทสรุปสำ ... [เข้าชม 9] [โดย krukwan]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง :รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวกรรณิกา จอมทอง ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560 บทสรุปสำ ... [เข้าชม 7] [โดย krukwan]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา : อุมาภรณ์ วรรณรัตน์ ... [เข้าชม 16] [โดย อุมาภรณ์ วรรณรัตน์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด Important Holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 12] [โดย ศิริพร]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด Important Holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 9] [โดย ศิริพร]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด Important Holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 8] [โดย ศิริพร]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด Important Holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 7] [โดย ศิริพร]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด Important Holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 6] [โดย ศิริพร]

รายงานผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

- [เข้าชม 11] [โดย Wanchana Fc]

รายงานผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

- [เข้าชม 7] [โดย Wanchana Fc]

รายงานผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

บทคัดย่อ การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 3 ด้าน ... [เข้าชม 7] [โดย Wanchana Fc]

รายงานผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

บทคัดย่อ การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 3 ด้าน ... [เข้าชม 7] [โดย Wanchana Fc]

รายงานผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

บทคัดย่อ การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ... [เข้าชม 10] [โดย Wanchana Fc]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 10] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 8] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 10] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 7] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 6] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) Plus 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 37] [โดย Natnicha]